KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

2019-04-29 KL: 18:00

Härmed kallas föreningens sektioner till extra årsmöte för att ta beslut i frågan om Ansvarsfrihet för de styrelseledamöter som var vald för verksamhetsåret 2017-05-01 till 2018-04-30.

Det är viktigt att föreningens medlemmar tar detta beslut så att kommun och extern revisor ser att vi som förening och demokratisk organisation har ett fungerande verksamhetssystem.

Varje sektion äger rätt att utse tre (3) ombud plus ytterligare ett (1) per påbörjat 50 tal medlemmar.

Som sektioner i Borlänge KFUM har vi:
– KFUM-Hallen Skate (704 medlemmar ger 18 ombud)
– KFUM-Hallen Klätter (688 medlemmar ger 17 ombud)
– Dansstudion (690 medlemmar ger 17 ombud)
– KAG (Kvinnliga Arbetsgruppen) (16 medlemmar ger 3 ombud)

(Styrelsens ledamöter har enligt stadgarna rösträtt på ett (extra) årsmöte. En styrelseledamot kan dock aldrig ge sig själv ansvarsfrihet, d.v.s. de som i nuvarande styrelse satt i styrelsen före årsmötet den 29 januari kan alltså inte rösta i frågan om ansvarsfrihet.)

Förslag till Föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Beslut om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av:
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Två justerare tillika rösträknare
6. Rapport från styrelsen
a. Verksamhetsrapport
b. Ekonomisk rapport
c. Revisionsrapport från KPMG-revisionsbyrå
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (för verksamhetsår 2017/2018)
8. Övriga frågor som mötet beslutat ta upp för diskussion men ej till beslut
9. Mötets avslutande

På ett extra årsmöte kan man inte ta upp ärenden till beslut som inte finns med i kallelsen. Däremot kan man ta upp frågor till diskussion och sedan hänskjuta dem till styrelsen för vidare behandling.

Välkommen!
hälsar:

Borlänge KFUM:s styrelse, genom föreningens ordförande; Nanok Stagnell

Borlänge KFUM
Telefon: 0243-21 11 20
Adress: Masergatan 18, 784 40 Borlänge
bo.nyman@kfum.se