Förslag till nya stadgar för Borlänge KFUM

organisationsnummer:   882600-2811

  • 1 Namn

Föreningens namn är Borlänge KFUM, nedan benämnt “Föreningen”. Föreningen bedriver barn- och ungdomsverksamhet i Borlänge kommun och verksamheten följer den enligt § 3, nämnda målsättningen.

  • 2 Anslutningar

Föreningen är medlem i riksorganisationen KFUK-KFUM Sverige, nedan benämnt KFUM Sverige, samt ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund, nedan benämnt RF.

Genom medlemskapet i KFUM Sverige är föreningen också anslutna till World YWCA* och World Alliance of YMCA**, som är de två världsförbunden.

Genom medlemskapet i RF är man även med i ett eller flera specialidrottsförbund, beroende på vilken verksamhet som föreningen bedriver.

Föreningen är genom dessa medlemskap och anslutningar skyldiga att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och övriga beslut fattade av dess olika organ, som berör enskild lokalförening.

För ansökan om medlemskap eller anslutning till annan organisation, som inte strider mot KFUM Sverige eller RF:s stadgar, fattar årsmötet beslut med 3/4 majoritet.

  • 3 Målsättning

Föreningen följer dels den av KFUM Sveriges Riksombudsmöte fastställda målsättning, därtill kommer den av RF:s stämmas fastställda stadgeparagraf “Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”

Föreningen har dessutom antagit egen målsättning enligt bilaga.

  • 4 Medlemskap

4.1 Medlem i föreningen blir den som deltar i en eller flera av föreningens verksamheter, samt betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

Endast fysisk person kan vara medlem.

4.2 Föreningens styrelse kan föreslå årsmötet att bevilja enskild person, livstidsmedlemskap, då denne genom ett långvarigt engagemang i föreningen har haft en speciell betydelse för föreningens verksamhet eller för de barn och unga som personen arbetat med.

4.3 Enskild medlem som vid upprepade tillfällen, trots skriftlig varning från arbetsutskottet, uppträder illa, eller medvetet skadar föreningens verksamhet, material eller organisation kan genom beslut i arbetsutskottet nekas fortsatt medlemskap.

Nekad medlem kan söka prövning för sitt medlemskap i föreningens styrelse.

  • 5 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie årsmöte. Därefter kommer extra årsmöte, styrelsen och arbetsutskottet. Styrelsen beslutar om inrättande av eventuella sektioner samt deras verksamhetsområden och befogenheter.

  • 6 Röstning

I föreningen fattas beslut med enkel majoritet, förutom vid stadgeändring eller upplösning. Personval sker med slutna röstsedlar om ombud så begär. Om röstning i personval ger oavgjort resultat, sker avgörande genom lottning.

sid 2 av 6

  • 7 Årsmöte och Extra Årsmöte

7.1 Ordinarie årsmöte ska hållas varje år senast den 31 oktoberber. Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen senast sex (6) veckor före mötets öppnande. Handlingar ska finnas tillgängliga för sektioner och medlemmar senast två (2) veckor före årsmötets öppnande.

7.2 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna anser det påkallat. Extra årsmöte ska också hållas om minst 50 medlemmar skriftligen begär detta. Kallelsen utfärdas av styrelsen inom fyra (4) veckor från det att begäran inkommit, och senast fyra (4) veckor före mötets öppnande.

Handlingar till extra årsmöte ska finnas tillgängliga för sektioner och medlemmar senast en (1) vecka före mötets öppnande.

7.3 Ombudsrätt vid årsmöte och extra årsmöte

Vid årsmöte och extra årsmöte har varje sektion rätt att låta sig representeras med ombud enligt följande: 1 medlem 1 grundombud Totalt 1 ombud
2-25 medlemmar ytterligare 1 ombud Totalt 2 ombud
26-50 medlemmar ytterligare 1 ombud Totalt 3 ombud
51-100 medlemmar ytterligare 1 ombud Totalt 4 ombud
101-150 medlemmar ytterligare 1 ombud Totalt 5 ombud
151-250 medlemmar ytterligare 1 ombud Totalt 6 ombud
251-350 medlemmar ytterligare 1 ombud Totalt 7 ombud
351-500 medlemmar ytterligare 1 ombud Totalt 8 ombud
501-700 medlemmar ytterligare 1 ombud Totalt 9 ombud
701-900 medlemmar ytterligare 1 ombud Totalt 10 ombud
901-1200 medlemmar ytterligare 1 ombud Totalt 11 ombud
1201-1500 medlemmar ytterligare 1 ombud Totalt 12 ombud
1501— medlemmar ytterligare 1 ombud Totalt 13 ombud

Borlänge KFUM
Kansli Telefon: 076-706 01 10
Adress: Masergatan 18, 784 40 Borlänge
ekonomi.borlange@kfum.se

Dansstudion Telefon 076-847 33 20
dansstudion@kfum.se

styrelsen.kfumborlange@kfum.se
Ordförande: nanok.stagnell@kfum.se

KFUM Hallen Telefon 076-706 00 04
kfumhallen.borlange@kfum.se